1. Generelt:

Nedenstående betingelser er gældende for alle med Stallex A/S afsluttede aftaler. Afvigelser herfra har kun gyldighed, såfremt de er skriftligt bekræftet af os.

2. Ordrebekræftelse:

En ordre er først bindende for os, når vi skriftligt har accepteret denne.

3. Sælgeransvar

Brugte entreprenørmaskiner eller andre brugte effekter sælges – hvis ikke andet udtrykkeligt, skriftligt er aftalt – som genstandene er og forefindes og som beset. For nye salgsgenstande påtager vi os ikke andet eller videregående ansvar end det, som sælgers leverandør (importør eller fabrikant) har påtaget sig, og forhandlerens forpligtelser og ansvar m.h.t. de leverede salgsgenstande er underkastet samme begrænsninger, som leverandørens.

4. Om forsinkelse ved levering:

Såfremt levering af det købte forsinkes p.g.a. krig, jordskælv, strejke, lock-out eller anden udenfor sælgers råden værende hindring, så som forsinket transport, utilstrækkelig levering, forlænges leveringsfristen med 30 dage, og køber kan ikke gøre krav på nogen erstatning, men er pligtig til at modtage det købte, med mindre han har betinget sig levering nøjagtig på bestemt  tid.

5. Ibyttetagne maskiner:

Skal købesummen berigtiges helt eller delvist ved levering af en brugt maskine samtidig eller senere skal denne leveres i samme stand, hvori den forefandtes ved aftalens indgåelse, herunder fri for skjulte og ikke oplyste fejl og mangler. Køber bærer risiko for eventuelle forringelser, som måtte opstå, indtil maskinen er overgivet i sælgers besiddelse. Eventuelle erstatningssummer vedrørende den ibyttetagne maskine tilfalder sælger.

6. Om købers pligt til at underskrive købekontrakt og tegne forsikring:

Sker købet på afbetaling er køber pligtig til at holde det købte med alt tilbehør o.s.v. brand- og tyveriforsikret i et af sælger godkendt selskab for et beløb, der til enhver tid dækker værdien i handel og vandel, ligesom han er pligtig til at meddele forsikringsselskabet nøjagtige oplysninger om det købtes anvendelse, ligesom han på sælgerens begæring er pligtig til at underskrive sædvanlig meddelelse (panthaverdeklaration) til forsikringsselskabet om sælgers ejendomsforbehold, samt betale det herfor fastsatte gebyr.

7. Om købers forpligtelse til at aftage det købte og underskrive dokumenter:

Køberen er forpligtet til at modtage det købte inden 6 dage efter, at det af sælger er meddelt færdigt til levering, ligesom han inden afleveringen er pligtig til at meddele de fornødne underskrifter på købekontrakter, veksler, forsikringsbegæringer m.v. Undlader køberen dette er sælger berettiget til straks at hæve handelen og kræve erstatning.

8. Om forsendelsesrisiko:

Enhver forsendelse foregår for købers regning og risiko, med mindre andet skriftligt er aftalt.

9. Priser:

Alle vore priser gælder ab plads, Tønder og forstås netto, eksl. moms og andre afgifter.

10. Betaling:

Med mindre andet er aftalt eller fastsat af os, betales netto kontant ved leveringen. For ikke rettidigt indbetalt beløb påløber morarente med Nationalbankens diskonto +10% p.a. Morarenten debiteres hver måned med 1/12.

En eventuel reklamation berettiger ikke køber til at udskyde betalingen.

11. Ejendomsforhold:

Ejendomsretten over de solgte maskiner forbliver hos sælgeren, indtil hele købesummen med renter, omkostninger m.v. er fuldt betalt. Under ejendomsforbeholdet indgår også de ting, som senere måtte blive indføjet i eller påmonteret det solgte.

12. Specifikationer:

Alle oplysninger om mål, vægt, effekt, kapacitet og andre tekniske data er omtrentlige, med mindre andet er anført i ordrebekræftelsen.

13. Om garanti:

Der ydes ingen garanti, og sælger påtager sig intet ansvar af nogen art, med mindre dette særskilt, skriftligt aftales.

Såfremt der skal ydes garanti gælder følgende:

Garantien gælder kun de i købekontrakten anførte leverancer, og kun i den periode der er anført med skrift på købekontrakten. Garantien omfatter kun de dele, arbejdskraft og procentvise andel af omkostninger  der er anført i købekontrakten (fakturaen).

Garantien dækker ikke for fejl, opstået som følge af misbrug, vanrøgt, hændeligt uheld, fejlbetjening, manglende vedligeholdelse eller normalt slid. Fejl eller mangler, som menes at høre under garantien, skal straks efter at de er blevet konstateret anmeldes til os, idet vi forbeholder os ret til at afgøre, hvor og hvordan en udbedring skal finde sted, dog at udbedringen bør finde sted snarest muligt, idet præciseres, at garantien således ikke omfatter erstatning for afsavn m.v. i reparationsperioden. Samtlige udskiftede dele tilhører os og skal fremsendes til os franko. Reparationer der ikke er aftalt skriftligt med os på forhånd, vil ikke blive erstattet, og idet vi fralægger os ethvert ansvar vedrørende reparationens udførelse og eventuel følgevirkning heraf.

14. Om returnering:

Returnering af det købte eller dele af det købte kan kun ske efter forudgående aftale. Vi forbeholder os ret til at modregne et returneringsgebyr på 10%  af den fakturerede nettoværdi, dog mindst et beløb, svarende til de med returneringen forbundne udgifter, så som lageromkostninger m.v. Returvarer skal tilsendes os franko med oplysninger om fakturanummer.

15. Om mundtlige aftaler uden forbindende:

Aftaler udover det i ordrebekræftelse/ slutseddel skrevne binder hverken køber eller sælger.

16. Om værneting: 

I tilfælde af retstvist mellem de involverede parter vedrørende det købte er Retten i Tønder aftalt værneting, uanset at salgsgenstandens værdi overstiger grænsen for anlæggelse af sag ved Landsretten.

17. Fejl og mangler:

Vi tager højde for, at der kan forekomme fejl og mangler på vores priser, informantioner og lign. omkring vores produkter.

18. Lejebetingelser:

Ved kontraktbrud, såsom tilbagelevering før tiden, forkert brug og andet, er nævnte priser ikke gældende. Lejer vil da blive debiteret vores almindelig lejepriser, som lejer er bekendt med, og for hele den forud aftalte lejeperiode.

Prisen er baseret på, at maskinen anvendes til almindeligt forekommende opgaver under normale arbejds- og driftsforhold. Lejen er beregnet til en arbejdsdag af max. 7½ maskintime og en arbejdsuge på max. 5 arbejdsdage. For yderligere afbenyttelse bliver lejer debiteret ekstra pr. påbegyndt maskintime, hvor den ekstra lejepris pr. maskintime vil være dagsprisen delt med 7½ maskintime.

Lejer afholder samtlige omkostninger forbundet med almindelig daglig drift, så som brændstof, fedt, olie samt diverse filtre. Lejer bliver ved tilbagelevering debiteret for skader, slid og vedligeholdelse.

Ved anvendelse eller udlejning i udlandet er lejer bekendt med og accepterer at det lejede ikke er godkendt iht. gældende udenlandske lovmæssige krav.

Lejer bærer det fulde ansvar for det lejede og de skader brugen af det måtte forvolde. Det lejede skal forsikres gennem udlejer og prisen er 8% af  lejebeløbet, dog min. 300,00 kr. Lejer har en selvrisiko på 25.000,00 kr. på brand og kaskoskader samt en selvrisiko på 5.000,00 kr. på ansvarsskader. Lejer accepterer hermed transport eller direkte udbetaling af forsikringssummen til udlejer. Lejer bærer risikoen for det lejede materiels endelige undergang eller forringelse. Kræves der til betjening af et arbejdsredskab eller en arbejdsmaskine et certifikat, er det en betingelse for forsikringens dækning, at den betjenende person er i besiddelse af det krævede certifikat.

På udlejers begæring skal lejer selv afholde ansvars- og kaskoforsikring, dog skal udlejer godkende forsikringsaftalen inden det lejede tages i brug. Lejer accepterer også her transport eller direkte udbetaling af forsikringssummen til udlejer, og lejer forpligter sig til at gøre sit forsikringsselskab opmærksom herpå.

I øvrigt gælder udlejers (STALLEX) almindelige leje-, salgs- og leveringsbetingelser, som lejer er bekendt med. Værneting Tønder – Danmark.